راهنمای مربوط به پر کردن پرسشنامه های تشخیص مزاج:
در پرسشنامه های 1، 2، 3 و 4 به منظور سنجش هر یک از کیفیات گرمی، سردی، تری و خشکی، سؤالاتی مطرح شده است. شما خواننده محترم پس از مطالعه دقیق سؤالات، یکی از گزینه های «کاملاً صدق می کند» یا «در حد اعتدال» یا «اصلاً صدق نمی کند» را انتخاب نموده و در جایگاه مربوطه علامت گذاری نمایید و سپس امتیازات هر مورد را جداگانه اعمال کنید.